KANPAY KOMINOTÈ POU PWOTEJE TÈT NOU

Pwoteje Sila Nou Renmen Yo

Protecting Our Communities

Pwoteje kominote nou yo ak fanmi yo nan bay bon jan enfòmasyon, konsyantize yo epi pale sou reyalite ki egziste sou vaksen yo

Jwenn yon kote pou pran vaksen yo

KOMINOTE NOU,  FANMI NOU YO, ANN PWOTEJE NOU!

Pwoteje Kominote Nou yo an Premye

  • Sansibilizasyon kominotè

  • Enfòmasyon enpòtan

  • Bon Resous

  • Opsyon ak verite sou vaksen yo

PRAN SWEN LAKAY NOU

SÈVIS NAN SANT FLORID LA

Inisyativ nou fokis sou sante ak byennèt Sant Florid la. Nou priyotize kominote defavorize yo nan jiridiksyon Orange, Osceola ak Seminole

Randevou pou Vaksinen

Pran yon randevou jodi a ak youn nan kolaboratè nou yo pou ede nou pwoteje kominote nou yo. Nou kolabore ak Applied Ingenuity Diagnostics Team pou ede kominote nou yo konbat viris sa.

Pran yon randevou

ENFÒME W’

Resous

Resous ki itil pou aprann plis sou viris la, sentom, ansanm ak tout konsekans grav kowonaviris la sou kominote nou yo.

Jwenn yon kote pou pran vaksen yo

Chache yon kote pou vaksinen tou pre w’ la. Aprann plis sou ki kote ou ka pran vaksen yo e pran yon randevou pou sa.

Jwenn yon kote pou pran vaksen yo